.

Ремонти във Варна

Професионална шпакловка,боядисване
Материалната база, включва технически средства за реализиране на основните си дейности, собствени транспортни средства, уреди, машини и съоръжения. При нас работят професионалисти с висока квалификация за извършване на строително-монтажните работи.
Фирмата уважава желанията и зачита изискванията на своите клиенти. Ето защо отделя особено внимание на прекия диалог със тях.

Ремонти във Варна

Професионална шпакловка,боядисване .
Как се зида стена

Зидането с тухли е най-популярния метод за изграждане и ремонтиране на сгради в личното стопанство. Необходимите материали и инструменти са леснодостъпни: не са нужни и някакви особени знания и умения. Нужно е да знаете основните принципи за работа и с малко практика ще сте достатъчно добър зидар за да можете да изградите собствен зид.

В зидането се използват основно два типа тухли – тип единички и четворки. Четворните тухли имат кухини, в които се задържа въздух и това подобрява топлоизолационните свойства на стените. С тях се зида четири пъти по-бързо, икономисва се и варов разтвор.

С тухлите четворки се изграждат предимно външни стени, като се поставят легнали на широката си страна. При вътрешни зидове те се поставят легнали на тясната страна, но такъв зид не е особено здрав. В стени, изградени от четворни тухли, по-трудно се изкопават канали за електрическата и водопроводната инсталация.

Единичните тухли се произвеждат плътни и с кухини – решетъчни. Решетъчните тухли имат по-малка якост, но са по-леки и имат по-добри топлоизолационни свойства в сравнение с плътните. Тъй като варовият разтвор прониква в отворите, сцеплението между тези тухли е значително по-добро, отколкото при плътните и затова зидът става по-здрав.

Все пак носещите стени трябва да се зидат с плътни здрави тухли, а в редица случаи си струва с такива тухли да се изграждат и вътрешни преградни стени, защото те по-добре изолират шума в сравнение с решетъчните. За 1 м3 зидария са необходими около 400 единични тухли и около 280 л варов разтвор, а 1 м2 зид с дебелина 1/2 тухла се зида с 52 единични тухли.

Тухлите се свързват помежду си с варов разтвор. Той се приготвя от гасена вар, пясък и вода. Необходимо е да се знае, че гасената вар се втвърдява само когато е в контакт с въздуха, и затова с варов разтвор не бива да се зидат дебели каменни зидове или основи, които се намират под вода. Важно е варта и пясъкът предварително да се измерят , за да не се обърка пропорцията.

За обикновена зидария се използва разтвор от варова каша или вар на прах и пясък в обемно съотношение 1:3-4. За да нямате впоследствие неприятности с камъчетата в разтвора, пясъкът трябва да се пресее през сито с големина на отворите 4-5 мм. За по-голяма здравина към варовия разтвор може да се добави и цимент в съотношение цимент, вар, пясък 1:2:8 или 1:1:6.

Преди да започне зидането, трябва да се извърши необходимата подготовка. Строителната площадка се разчиства, съдът с варовия разтвор се поставя на около половин метър от изгражданият зид от дясната страна на работещия; на същото разстояние, но отляво се подреждат тухлите. Необходимите инструменти се поставят на удобно място, така че да са под ръка. Когато височината на зида надхвърли 1 м, трябва да се направи подходящо скеле. Основата, върху която ще се изгражда тухленият зид, трябва да бъде равна и хоризонтална. Най-напред се определя местоположението на двете крайни тухли на зида и те се поставят на местата си върху слой варов разтвор. Помежду им се опъва канап, разстила се варов разтвор и се нареждат останалите тухли в реда. При опъването на канапа трябва да се спазват две правила.

Канапът се опъва на равнището на горния челен ръб на тухлите; между него и тухлите се оставя разстояние около 2 мм, така че той да не се допира до тях. Съществуват различни приспособления за опъване на канапа, но при непрофесионални условия това става най-лесно на два гвоздея. В повечето случаи редът не може да завърши с цялата тухла, която е поставена първоначално.

Спазва се изискването на тухлените връзки и местоположението на крайните тухли да се определя точно с отвес. Този начин е малко по-бавен, но е по-сигурен и затова е по-подходящ за любители. Хоризонталността на редовете се проверява с нивелир, а вертикалността на зида и местоположението на крайните тухли – с отвес. Важно е вертикалната фуга между тухлите също да се запълва с разтвор, който да ги спои. Това се постига по един от следните начини:

- Преди тухлата да се постави на мястото си, върху челото и откъм поставената вече тухла се нанася разтвор с мистрията. След това тухлата се поставя върху зида, като леко се раздвижва встрани и се почуква с чука или дръжката на мистрията, докато прилегне на мястото си;

- Върху долния ред тухли се разстила по-дебел пласт варов разтвор и при поставянето на тухлата с челото й се загребва част от разтвора, който се изтиква към поставената вече тухла;

- Тухлите най-напред се наместват на местата си, а след това фугите помежду им се запълват с разтвор. Това става по-лесно, ако за целта в отделен съд се държи по-рядък разтвор. Този начин е най-лесен, но и най-бавен. Така се запълват оформените с летвички фуги между тухлите при фугирана зидария.

За фугираната зидария се подбират здрави без повреди по лицевите повърхности декоративни тухли. Те трябва да се сортират и по дебелина, като в един ред всички тухли трябва да са еднакво дебели. Фугите между тухлите най-често се оформят с квадратни ленти със сечение 10х10 мм. Ако е необходимо с малка заострена мистрия фугите се попълват с разтвор, в който е добавен и цимент, и след това се изглаждат с фугач.

Добре е разтворът за запълване да бъде приготвен с пясък, пресят през сито с големина на отворите 1.5 мм. Преди още да се е втвърдил разтворът, всички замърсявания по лицевите повърхности на тухлите трябва да се измият старателно, защото по-късно почистването е много трудно. Когато в стената ще има врата или прозорец, е необходимо да се остави съответният отвор.

Трябва да се знае, че прозорците и вратите се означават с външните размери на техните каси. Строителният отвор трябва да бъде с 20 мм по-широк и по-висок от вратата или прозореца. Това изисква прецизно иззиждане на тухлите при постоянно контролиране с отвеса и нивелира. Зидането се облекчава значително и точността на отвора се гарантира, ако предварително се скове дъсчена рамка с размерите на нужния отвор.

При подреждане на тухлите, за да стане зидът здрав, трябва да се спазва основното правило:
Вертикалните фуги на два лежащи един на друг реда не бива да съвпадат, а трябва да се разминават с 1/4 или още по-добре с 1/2 тухла. Дебелината на вътрешните преградни стени е обикновено 1/2 тухла, т.е 12 см. Външните стени най-често са с дебелина цяла тухла (25 см), а при изискване за по-голяма топлоизолация на помещението или за по-голяма здравина на зида може да се постави тухла и половина – тогава дебелината на стената става вече 38 см.

При съвременните топлоизолационни материали и носещи конструкции стени с такава дебелина се правят много рядко. При стени с дебелина 1/2 тухла се използва надлъжна връзка. При нея тухлите от два съседни реда са разместени с 1/2 тухла една спрямо друга – ако един ред започва с цяла тухла, следващия ред трябва да започва с половин тухла.

При стени с дебелина цяла тухла тухлите в два съседни реда се нареждат в единия надлъжно по две, а в другия – напречно. При нея надлъжните редове започват с 3/4 тухла. Друга възможност за изграждане на стена с дебелина цяла тухла е т. нар. кръстова връзка. При нея за разлика от блоковата връзка през ред съвпадат само вертикалните фуги на напречните редове, а вертикалните фуги на надлъжните редове съвпадат на всеки четвърти надлъжен ред.

Това допълнително разместване на надлъжно разположените тухли придава по-голяма здравина на зида. Краищата на редовете се завършват в зависимост от дебелината на зида и разположението на тухлите. Когато стената прави чупка, правилно е двете й части да се иззиждат едновременно, за да може да се получи необходимото застъпване между тухлите.

Едновременно с това трябва да се изграждат зидовете и при Т-образното свързване, което се получава най-често между външни зидове и вътрешни стени. Зидовете с четворни тухли (с дебелина 1 тухла) се зидат, като тухлите се подреждат легнали на широката си страна, така че в съседните редове те да се разминават една спрямо друга на разстояние 1/2 тухла – както при надлъжната връзка.


изграждане на стена, зид , строеж на стена, зидане на стена, зидане , как да си направя стена ,

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.